Er zijn iets meer dan honderd personen aanwezig.

Welkom/Opening :

Sandra Tromp, de voorzitter van de kerkenraad Protestantse Gemeente te Drachten, heet een ieder van harte welkom op deze gemeente-avond en spreekt de wens uit dat het een vruchtbare gemeenteavond mag zijn.
Vervolgens leest Sandra Tromp uit Johannes 20 de verzen 30 en 31.
Jezus is de Messias en de zoon van God. We hebben de belofte dat we in Jezus naam leven ontvangen als een geschenk van God.
Sandra Tromp gaat voor in gebed met de eigen woorden van het ‘Onze Vader’ van de op eerste Paasdag overleden Huub Oosterhuis.
Voor de pauze komt een aantal punten aan de orde en na de pauze is er gelegenheid om informatie in te winnen bij de tafels van alle werkgroepen.

Informatie over beroepingswerk, toelichting Johan Mulder

Johan Mulder, voorzitter beroepingscommissie, geeft aan dat hij i.v.m. de  vertrouwelijkheid niet alles kan zeggen. De beroepingscommissie is begin november 2022 begonnen door eerst kennis met elkaar te maken. Vervolgens is er een profielschets opgesteld die door de leden van de Grote Kerkenraad op 6 februari 2023 is vastgesteld. Er is een advertentie geplaatst waarop 2 sollicitanten hebben gereageerd. Hiernaast zijn er 50 namen van voorgangers door 35 gemeenteleden aan de beroepingscommissie doorgegeven en hierbij ook een aantal  steunbetuigingen.
Johan Mulder bedankt hartelijk voor de ontvangen steunbetuigingen.
Er is een selectie gemaakt uit de namen en er zijn personen aangeschreven of ze bereid zijn om met de beroepingscommissie in gesprek te gaan.
Volgende week zullen er gesprekken plaats vinden met een aantal personen.
De beroepingscommissie zal de beroepingsprocedure in alle rust uitvoeren.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze toelichting :
a. Een gemeentelid geeft aan dat hij geschrokken is van de vele functie eisen.
Johan Mulder antwoordt dat er gekozen is voor een breed inzetbare predikant.
b. Er zijn in de afgelopen paar jaar 3 predikanten vertrokken en er zijn twee
    kerkgebouwen verkocht. Dan zou er toch meer mogelijk moeten zijn dan de
    0,7 fte voor de nieuw te beroepen predikant.
De opdracht die de beroepingscommissie heeft gekregen van de leden van de Grote Kerkenraad is om een predikant voor 0,7, fte te zoeken.
Cor Staal, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, geeft aan dat er een meerjarenbegroting is opgesteld om ervoor te zorgen stabiel te blijven in de uitgaven. Er moet ook geld beschikbaar blijven voor tegenvallers en calamiteiten zoals bv. de tegenvallende energiekosten.

c. In een krantenartikel wordt opgeroepen meer te investeren in predikanten
en worden gemeenteleden gevraagd financieel hier in bij te dragen.
De actie Kerkbalans 2023 heeft een meevaller opgeleverd van € 20.000,-.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor het pastoraat in de PGD.

2. Organisatie model 1 PGD, toelichting Cor en Ale

Cor Staal: Dit punt komt aan de orde n.a.v. de zorgen die gehoord worden over de nieuwe organisatiestructuur.
In de oude situatie was er een Algemene Kerkenraad, 4 wijkgemeenten, de Grote Kerk en de Schakel. Elke wijkgemeente had een predikant.
Deze situatie was financieel niet meer haalbaar.
In de nieuwe situatie is er een Grote Kerkenraad, een Kleine Kerkenraad en een aantal werkgroepen en twee colleges.
Naast de werkgroep Pastoraat zijn in de deelgebieden taakgroepen Pastoraat en naast de werkgroep Vieren zijn er taakgroepen Vieren voor de Oase, Zuiderkerk en de Grote Kerk.
In de werkgroepen zitten 35 ambtsdragers waarvan een aantal ambtsdragers in meerdere werkgroepen zitting hebben. Er hebben 12 gemeenteleden zitting in een werkgroep. In verhouding is het aantal gemeenteleden te beperkt.
Veel gehoorde opmerkingen en zorgen zijn :
Een te complexe organisatie; we moeten nu alles hetzelfde doen; verliezen van eigenheid en herkenbaarheid; geen stem en invloed te hebben.
Mogelijke bestuurlijke oplossingen :
- Op de terreinen van Vieren en Pastoraat meer ruimte bieden aan de
  verschillende wensen, behoeften en gewoonten zoals ook in het concept
  beleidsplan zijn beschreven.
- Breed waar het breed moet zijn, smal waar het kan.
  De werkgroepen een breed mandaat geven om zelf  besluiten te nemen.
  Niet alles hoeft in de deelgebieden hetzelfde te zijn.
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd :
- Actieve betrokkenheid bij het werk in de PGD en hun stem te laten horen.
- Minder consumentengedrag en zich beschikbaar stellen aan de gemeente.

Vragen en opmerkingen :
Vraag : Er wordt gesproken over vier identiteiten : de Schakel, de Grote Kerk, de Oase en de Zuiderkerk. Hoe krijgt de eigen identiteit vorm in de Oase en in de Zuiderkerk?
Antwoord : De discussies en onduidelijkheden over het profiel van de Oase en Zuiderkerk worden voornamelijk bij de werkgroepen Pastoraat en Vieren ervaren. De taakgroepen krijgen meer mogelijkheden om zelf besluiten te nemen. In de verschillende werk- en taakgroepen zijn ambtsdragers en gemeenteleden uit alle deelgebieden vertegenwoordigd.

Opmerkingen : Er wordt een visie gemist en de taak van de kerkenraad is om sturing te geven. In het conceptbeleidsplan, dat op deze gemeenteavond ook aan de orde zal komen, staan deze punten beschreven.

 1. Conceptbeleidsplan, toelichting door Douwe de Boer

  Met een aantal mensen is het conceptbeleidsplan opgesteld maar ‘t’ is mei sizzen net te dwaan’ dus geen woorden maar daden.
  Het conceptbeleidsplan staat op de website van de PGD vermeld en er zijn gedrukte exemplaren in de kerkgebouwen aanwezig.
  Een groot aantal gemeenteleden geeft aan het beleidsplan al te hebben gelezen.
  Uit de cijfers blijkt dat in de afgelopen 10 jaar :
  Het ledental met 30 % is afgenomen; De kerkelijke bijdrage met plm.
  € 300.000,- is afgenomen; De bijdrage per lid is redelijk stabiel gebleven nl. plm. € 140,-. ; dat er twee kerkgebouwen zijn afgestoten; Het aantal predikanten en kerkelijk werkers is van 9,25 fte naar 4,4 fte gegaan.
  Doel van het beleidsplan is om richting aan te geven waar de kerkenraad, de werkgroepen en de gemeenteleden aan kunnen werken in de komende tijd.
  Er zijn zeven uitdagingen geformuleerd waarmee een ieder aan de slag moet om te werken aan een vitale kerk en levendige gemeente volgens de visie, de verbondenheid met God, elkaar en met anderen en de bestuurlijke organisatie.

  Uitdaging 1 : De PGD formuleert een inspirerende en breed gedragen visie waarbij ‘eenheid in verscheidenheid’ centraal staat.
  Bestuurlijk is er 1 PGD maar de uitvoering mag veelkleurig zijn.

  Uitdaging 2 : Er moet naar worden gestreefd dat jongeren en middengroepen zich thuis voelen en betrokken zijn in de PGD.
  Hiervoor is een werkgroep Jeugd en een werkgroep gemeenteopbouw ingesteld. Er is 0,5 fte beschikbaar voor een jeugdwerker en 0,3 fte voor gemeenteopbouw.

  Uitdaging 3 : Meer pastorale zorg van en voor gemeenteleden en in het bijzonder voor de groeiende groep ouderen.
  In de afgelopen jaren is het aantal ambtsdragers steeds gedaald.
  Het voorstel is pastoraat van onderaf te organiseren met teams en secties.
  Ook zou de werkgroep Pastoraat een meer coördinerende rol naar de taakgroepen Pastoraat moeten krijgen en de taakgroepen meer ruimte om eigen keuzes te maken in het betreffende deelgebied.
  De gemeenteleden moeten meer uitgedaagd worden om financieel bij te dragen aan uitbreiding van de fte’s zoals bij de actie Kerkbalans 2023.

  Uitdaging 4 : Gemeenteleden weer het gevoel geven dat ze erbij horen.
  Het vertrek van 3 fulltime predikanten, het sluiten van twee kerkgebouwen, de coronacrisis, de terugloop van gemeenteleden en de nieuwe bestuurlijke organisatie hebben er toe geleid dat gemeenteleden zich ontheemd voelen.
  Op deze gemeenteavond kan worden meegedeeld dat per 1 mei 2023 kerkelijk werker Nicolien Bergsma-Wolters voor 0,7 fte is aangenomen voor het pastoraat in deelgebied Noord. Applaus !

  Uitdaging 5 : Meer missionair worden, naar buiten gericht in daad en woord.
  - Het is wel belangrijk dat de interne organisatie eerst op orde is.
  - De Zuiderkerk zou een soort buurtcentrum kunnen worden.
  - Er moet samengewerkt worden met andere kerken.
  - Uitbouwen van de Groene Kerk en verduurzaming van alle kerkgebouwen.

  Uitdaging 6 : Een bestuur dat dichterbij de gemeenteleden staat en slanker en slagvaardiger is.
  - Het huidige bestuursmodel evalueren, eventueel aanpassen binnen de regels
  van de kerkorde.
  - Helderheid geven wat de taken en bevoegdheden van de werkgroepen zijn.
  - Het twee keer per jaar organiseren van gemeente avonden.

  Uitdaging 7: Meer aandacht voor het werven en ondersteunen van vrijwilligers en ambtsdragers.
  - Gemeenteleden persoonlijke benaderen werkt het beste.
  - Het bieden van flexibiliteit in bv. het ambtstermijn of vrijstelling van taken. 
  - Vrijwilligers autonomie geven.
  - Personen worden vaak vrijwilliger om bij een groep te horen of een hobby te
    kunnen delen.

  Tenslotte :
  - Vanaf nu kunnen de kerkenraden, colleges, werk- en taakgroepen aan de slag
    met de in het conceptbeleidsplan genoemde actiepunten.
  - De doelstelling te werken met een sluitende begroting kan worden gerealiseerd
    door kosten te verlagen en door gerichte acties om de inkomsten te verhogen.

  Vragen en opmerkingen :
  - Verzoek om bij uitdaging 2 het werven van een jeugdouderling toe te voegen.
  - Verzoek bij uitdaging drie naast pastorale zorg, diaconale zorg toe te voegen.
  - Verzoek bij uitdaging drie het derde bolletje bij de actie :
    Het College van Diaken uit de laatste zin te verwijderen waarin het CvD wordt
    gevraagd financiën vrij te maken voor meer pastores.
    Er is bij de diaconie nog enige financiële ruimte voor een diaconaal werker.
  - Opmerking : Op dit moment is er een groot gebrek aan leiding voor de
    kindernevendienst en jeugd. Jongeren voelen zich niet thuis in de PGD.
    De oproep wordt gedaan om voor de jeugd te bidden.
    Hiernaast is de leiding van de kindernevendienst stuurloos, weet niet waar ze
    met hun vragen terecht kunnen en ondersteuning kunnen vinden.
    Antwoord : Er is een sollicitatiecommissie benoemd door de kerkenraad voor
    een jeugdwerker voor 0,5 fte. Door uitval van twee personen van deze
    sollicitatiecommissie is het aantrekken van een jeugdwerker nog niet opgestart.
  - Opmerking : Er worden twee zaken gemist in het beleidsplan :
    a. Verzoek om in het beleidsplan uit te spreken dat de PGD een werkplaats
        wil zijn voor mensen binnen en van buiten de kerk om te groeien in kennis
        en geloof. Een kerk is ook een geloofsgemeenschap.
 2. Verzoek dat in het beleidsplan wordt uitgesproken dat de missionaire en
      diaconale opdracht in de komende beleidsperiode professionele
        ondersteuning behoeft en dat het met name op de weg ligt van de diaconie
        om daarvoor middelen vrij te maken en middelen te zoeken.

  Hoe gaan we nu verder :

  Alle reacties die nu en later binnenkomen worden meegenomen in het voorstel beleidsplan. Het voorstel beleidsplan komt op de agenda van de vergadering van de Grote Kerkenraad op 12 juni ter vaststelling.
  Er zullen wel keuzes moeten worden gemaakt in wat mogelijk is en er moeten prioriteiten worden vastgesteld waarmee eerst te beginnen. In de werkplannen en begrotingen van de werkgroepen kunnen de acties mee worden genomen.
  Schriftelijk reacties kunnen nog tot 27 april worden doorgegeven via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elevatorpitch van de werkgroepen, colleges en initiatiefgroep Groene Kerk

Sandra Tromp nodigt de werkgroepen uit om hun elevatorpitch te houden.

Werkgroep Inspiratie en bezinning : Ad Vermeulen :
Er worden al heel veel activiteiten georganiseerd in de PGD. De werkgroep is om de gaten op te vullen zoals de toerusting voor vrijwilligers en ambtsdragers.
De werkgroep vraagt om : Projectleiders, financiële ondersteuning en versterking in de werkgroep met leden uit de deelgebieden Zuid en Oost.

Werkgroep Pastoraat :
Ale Groen : De werkgroep Pastoraat heeft een moeilijke start achter de rug.
Kortgeleden is gesproken over welke vorm van Pastoraat bij de PGD zou passen. De conclusie uit deze gesprekken is dat ‘netwerkpastoraat’ goed bij de PGD zou passen. Kleine groepjes mensen die omzien naar elkaar.

College van Diakenen :
Ale Groen : Het CvD is een aparte rechtspersoon en de goederen en financiën van de diaconie zijn bestemd voor mensen in armoede, voor ondersteuning van mantelzorgers en huisvesting van statushouders of gezinnen met gescheiden ouders. Hiervoor zou de pastorie bij de Zuiderkerk opgeknapt kunnen worden.

Werkgroep Grote Kerk : Jan v.d. Leij :
De werkgroep Grote Kerk kan worden gezien als werkplaats :
Een plek voor ontmoeten, naar elkaar omzien en waar men handen en voeten kan geven aan het christen zijn. Maar ook voor beleving van schoonheid, ruimte voor experimenten, voor dialoog rondom maatschappelijke vraagstukken, en waar culturele uitingen kunnen plaatsvinden. Samen met de Diaconie en andere Maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan projecten om mensen in de maatschappij rechtop te zetten en eenzaamheid te bestrijden.
Naast de werkgroep Grote Kerk zijn de taakgroep Vieren, taakgroep Cultuur en taakgroep Maatschappij actief binnen de Grote Kerk.

Werkgroep Vieren : Ate Klomp :
De vieringen zijn het hart van elke gemeente. De taakgroepen Vieren regelen de praktische zaken bij de vieringen in de kerkgebouwen.
Er worden contacten onderhouden met mensen die betrokken zijn bij een dienst. De werkgroep Vieren vraagt ondersteuning bij verschillende acties zoals de startzondag en de vespers. De taakgroep Vieren Zuiderkerk is onderbezet.

Werkgroep gemeenteopbouw Jan Willem ten Hove :
Er zijn plm. 1200 gemeenteleden die onder de middengroep vallen waar de werkgroep Gemeenteopbouw zich op richt. De aanwezige gemeenteleden kunnen hun naam en adres doorgeven voor het ontvangen van gebedspunten, zich op geven om te koken of om iets anders te doen. Ook worden er mensen gevraagd om de gemeenteleden van de middengroep te bezoeken.

Werkgroep Kerk naar Buiten : Dineke Boshuis :
De inzet is om niet alleen naar buiten maar ook Drachten breed te verbinden.
Op een laagdrempelige en behulpzame manier een plek voor iedereen creëren.
Deelgebied Zuid is nog niet vertegenwoordigd in de werkgroep.

WG pastoraat Zorgcentra : Aukje Boersma :
De werkgroep zorgt ervoor dat gemeenteleden in de zorgcentra bezocht worden.
In de verzorgingshuizen worden geregeld kerkdiensten gehouden en zijn er  gespreksgroepen. Er is behoefte aan mensen die een bezoekje willen afleggen.

Initiatiefgroep Groene kerk :
Houdt zich bezig met verduurzamen, het voorkomen van verspilling en mensen bewust maken van de  klimaatverandering.

Werkgroep de Schakel : Hennie Dorenbos:
Hier worden 1x in de veertiendagen laagdrempelige diensten, meestal met medewerking van een koor, gehouden. Na de dienst is er gelegenheid samen een kopje koffie/thee te drinken. Omzien naar elkaar is erg belangrijk. Er wordt een Lezerscontact verspreid, rommelmarkten gehouden en koffie ochtenden. Elk jaar is er een vrijwilligersavond en worden een aantal goede doelen gesteund.

College van Kerkrentmeesters : Cor Staal :
Het CvK houdt zich bezig met Geld, Gebouwen en Personeel.
Er is behoefte aan een kerkmeester voor de Grote Kerk en iemand die zo’n twee maanden per jaar zich bezig wil houden met de actie Kerkbalans.
Werkgroep Communicatie:  Jan Zuiderveen :
Zaken waar de werkgroep zich mee bezig heeft gehouden : het faciliteren van het kunnen communiceren, de website, de nieuwsbrieven, de online vergaderingen, de gemeentegids, emailadressen, centraal kerkdienstrooster.
Er is behoefte aan een contactpersoon voor de website in de werkgroep.

 

Banenmarkt van de werkgroepen.

Gezien de tijd (21.30 uur) wordt het nuttigen van het drankje en hapje gecombineerd met het informatie inwinnen bij de tafels van alle werkgroepen, colleges en initiatiefgroep Groene Kerk.