Er zijn ongeveer 120 personen aanwezig.

Opening/ Welkom

Dhr. A. Groen heet een ieder van harte welkom op deze gemeenteavond. Hij is blij verrast dat er zoveel gemeenteleden aanwezig zijn. Ale Groen vervangt Sandra Tromp die vanaf de zomervakantie i.v.m. familie omstandigheden haar werk als voorzitter van de kerkenraad (tijdelijk) heeft moeten neerleggen. We zingen samen het lied ‘Wij delen geloof’ onder leiding van Jo Hoekstra op het orgel. Tett Vaatstra gaat voor in gebed.

Mededelingen

Ale Groen geeft aan dat er voor twee taken mensen worden gevraagd :

 1. Mensen die in een commissie willen zitten om een beleidsplan op te stellen.

De Missie en Visie zijn nog wel actueel. Er zijn drie redenen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan :

 1. Het huidige beleidsplan dateert van 2011.
 2. De Classis Fryslân heeft aangegeven dat er een beleidsplan moet zijn.
 3. De PGD werkt nu met werkgroepen die binnen een beleidsplan moeten werken.

Er is een stappenplan beschikbaar en het Nieuw Kerkelijk Peil heeft een werkboek gemaakt voor het opstellen van een beleidsplan.

Het uitgangspunt is dat er eind 2023 een kader klaar is van het beleidsplan.

De aanwezige gemeenteleden kunnen, op de achterkant van het bij binnenkomst ontvangen kaartje met een nummer, een naam van een geschikte kandidaat schrijven.

 1. Er wordt gezocht naar een voorzitter voor de werkgroep Pastoraat : Onder deze werkgroep vallen de vier taakgroepen Pastoraat. De voorzitter zou een verbinder moeten zijn. Namen van geschikte kandidaten kunnen ook achter op het bij binnenkomst ontvangen kaartje worden geschreven.

De stijgende energiekosten

Cor Staal geeft informatie over de stijgende energiekosten voor de PGD. Het huidige contract van de PGD loopt per 31 december 2022 af. Het bedrag van de laatste jaar afrekening was € 62.000,Met de nieuwe tarieven en hetzelfde verbruik zou de PGD in 2023 € 192.000,moeten betalen. De verhoging is 22%, een bedrag van 42.000 euro. In de begroting 2023 is een bedrag van € 150.000 opgenomen.

Er zijn verschillende acties ondernomen:

 1. Het huidige verbruik van de kerkgebouwen is in kaart gebracht. Elke dag worden de meterstanden van gas en elektra uitgemeten. Dit om de opwarmtijd in beeld te krijgen i.v.m. het zo mogelijk instellen van een nachttemperatuur van 12 graden. In de Zuiderkerk en Oase zijn extra tussenmeters geplaatst.

 2. Het naar beneden brengen van het huidige gebruik door : Nachttemperatuur van 12 graden en overdag temperatuur van 18 graden. De temperatuur kan digitaal geregeld worden naar behoefte. Optimaliseren van de verwarming in de Oase door zoveel mogelijk gebruik te maken van de convectoren (nu nog niet in werking). Gebruik te maken van de ventilatie in de Zuiderkerk en Oase.

 3. Het concentreren van de activiteiten in één kerkgebouw.

 4. Eventueel een energietoeslag naast de huurtarieven berekenen en dit vooraf met de huurders bespreken.

 5. Het opstellen van een noodplan

Als de 22 % besparing door de maatregelen niet gehaald kan worden dan zou het mogelijk zijn dat de zondagse diensten geconcentreerd worden op 1 plek. Het CvK zal, samen met alle betrokken, haar best doen dat er geen gebruik van het noodplan behoeft te worden gemaakt.

 • Vraag : Is er ook gedacht aan isolatie ?
 • Antwoord : De meeste kou verdwijnt via de ramen en daarvoor is isolatie geen oplossing.
 • Vraag : Er wordt gesproken over het concentreren van de erediensten op 1 plek. Misschien kunnen eerst alle vergaderingen door de week worden afgezegd ?
 • Antwoord : Het concentreren van de erediensten hoort bij het noodplan en is hopelijk niet nodig. Er zal wel worden gekeken of de vergaderingen die door de week worden gehouden geconcentreerd kunnen worden.
 • Vraag: Hoe staat het met het energie verbruik in de Grote Kerk.
 • Antwoord : Dit is procentueel lager dan in de Zuiderkerk en in de Oase.
 • Vraag : Is er ook nagedacht over oplossingen voor de lange termijn ?
 • Antwoord : Er wordt nu eerst geprobeerd de huidige situatie te optimaliseren door het uitvoeren van de verschillende acties.

Mocht het probleem van de hoge energiekosten blijvend worden zal er worden gedacht aan lange termijn oplossingen zoals isolatie, warmtepomp o.i.d.

De personele ontwikkelingen binnen de PGD

Huidige situatie :

Tot midden 2023 is er 5,1 fte beschikbaar; In de periode van midden 2023 tot 2025 is er 4,1 fte beschikbaar; In 2026 is er nog 3,1 fte beschikbaar om te komen tot een sluitende begroting.

Er wordt door een kleine commissie gesproken over de overgang van 5,1 fte nu naar 3,1 fte in 2026.

Ontwikkelingen

 • Ds. Peter Smilde gaat per 1 januari 2023 0,35 fte minder werken;
 • Ds. Gera den Dikken heeft voor de middengroep uitbreiding van 0,3 fte tot oktober 2024 naast haar 0,7 fte;
 • Het contract van Sjouke v.d. Meulen loopt halverwege 2023 af;
 • Het contract van Klaas Hoekstra loopt eind dit jaar af. Er is een sollicitatie commissie bezig voor vervanging voor zijn aantal uren;
 • Ds. Harmen Engelsma heeft aangegeven te willen verlengen met een jaar;
 • Er is een beroepingsprocedure opgestart voor een jeugd werker voor 0,5 fte en een predikant voor 0,7 fte.
 • Overige fte’s : De kosters in de Oase en Zuiderkerk hebben een contract voor 18 uren en in de Schakel en Grote Kerk een contract voor 7 uren voor de kerkelijke werkzaamheden. De commerciële activiteiten moeten kostendekkend zijn.

Hiernaast is er nog een aantal fte’s voor de noodzakelijke financiële administratie van het kerkelijk bureau en voor de secretariële werkzaamheden.

 • Vraag : In de opsomming van het aantal fte’s worden uren voor het ouderenpastoraat gemist.
 • Antwoord : Er moeten nog keuzes worden gemaakt voor welke doelgroepen de fte’s worden ingezet. Er zal een vervanger komen voor Sjouke van der Meulen. De uitvaartdiensten gaan buiten de fte’s om.
 • Vraag : Hoe lang kan de PGD het nog uitzingen met de exploitatie in de komende jaren.
 • Antwoord : Het is de bedoeling dat er in 2026 een sluitende begroting is voor de PGD. De meerjarenbegroting is gebaseerd op een sluitende begroting, maar hier zijn de extra kosten voor de energie en de hogere loonkosten door inflatie niet in meegenomen. Dit zou kunnen leiden tot een extra tekort van € 150.000,-. Om te voorkomen dat het vrije vermogen van dit moment (€ 1,5 miljoen) binnen 10 jaar op is en zijn extra maatregelen noodzakelijk.
 • Vraag : Kan ik ook inzicht krijgen in de begroting 2023 van de PGD ?
 • Antwoord : De begroting 2023 wordt gepubliceerd in de eerst komende Geandewei.
 • Vraag : Is er geen ruimte om een predikant voor 1 fte aan te nemen i.p.v. 0,7 fte.
 • Antwoord : Om te komen tot een sluitende begroting in 2026 niet.
 • Vraag : Het team van pastores ervaart grote druk. Er vallen steeds meer gemeenteleden onder 1 predikant. Er zijn meer fte’s noodzakelijk. Verzoek aan de gemeenteleden om de financieel meer bij te dragen.
 • Antwoord : Er zou eventueel ook een fonds voor uitbreiding van fte’s kunnen worden opgezet.

Pauze

Het peilen van de temperatuur van gemeenteleden

Er staan 5 flapovers in de kerkzaal opgesteld met elk een nummer en een vraag. Een ieder heeft bij binnenkomst een kaartje ontvangen met een nummer. De gemeenteleden worden gevraagd bij de flap-over met het corresponderende nummer op het kaartje te gaan staan en samen te praten over de vraag. Na plm. 10 minuten gaat het groepje naar de volgende vraag. Nadat er gelegenheid is geweest om samen over alle vragen te praten geven de gespreksleiders een korte samenvatting :

Vraag 1 : Hoe beleeft u de nieuwe organisatie.

 • Mooi dat we vanavond samen bij elkaar zitten
 • Groot; onoverzichtelijk; onduidelijk waar moet men zijn met vragen
 • We moeten niet naar het verleden blijven kijken
 • Er wordt nog rivaliteit tussen de kerken ervaren

Vraag 2 : Waar wordt u blij van

 • Belangstelling en goede sfeer van deze gemeenteavond
 • Jezus is een vriend van mij
 • goede mensen
 • positiviteit
 • de erediensten na coronatijd
 • ontmoeting
 • verschillende initiatieven
 • inzet van de vele vrijwilligers
 • goed werk van het pastoraat
 • activiteiten in de Grote Kerk
 • het opnieuw opstarten van Triskentijd
 • samen zingen
 • een volle kerk
 • samen koffie drinken na de diensten.

Vraag 3 : Waar wordt u niet blij van

 • Te weinig vanuit pastoraat denken
 • het missen van gemeenteleden in de kerk
 • geen verbinding hebben
 • het in groepjes blijven
 • het liturgisch centrum in de Zuiderkerk (zo laten blijven met spullen uit de Menorah)
 • het missen van een gemeentegids
 • de krimp in de kerk
 • het ontbreken/of niet zien van de jeugd in de kerk
 • de eigen gelijkheid willen vasthouden
 • het ontbreken van pluriformiteit
 • het eventueel sluiten van een kerkgebouw in de wintertijd
 • het ontbreken van een goede toon
 • het ontbreken van de kerk-school-gezinsdienst
 • de opdeling in 4 deelgebieden i.p.v. Noord en Zuid
 • activiteiten zijn vaak voor ouderen
 • het ontbreken van activiteiten voor de middengroep

Vraag 4 : Wat wil u de kerkenraad meegeven

 • Maak een zorgvuldige keuze bij investeren in gebouwen of in mensen.
 • Alle mensen die ingeschreven staan benaderen of ze iets kunnen betekenen of de mogelijkheid benoemen tot uitschrijven.
 • Maak een lange termijn visie voor de problemen van de hoge energiekosten.
 • Streven naar 3 predikanten.
 • Laat mensen een kaartje kopen voor een kerkdienst.
 • Inzicht in de kosten geven. Richtlijn voor bijdragen aangeven. Openheid. - Zorg goed voor de vrijwilligers.
 • Gemeenteleden uit Oost en West opnieuw benaderen i.v.m. ontheemdheid
 • Wees een open kerk.
 • Iedereen koopt voor € 100,- collectebonnen.

Opmerking : Het vragen om extra/hogere bijdrage kan voor gemeenteleden ook negatief uitpakken.

 • Vraag : Kan er iets worden gedaan aan het tekort aan parkeergelegenheid bij de Zuiderkerk. Hier is op dit moment geen antwoord op.

Vraag 5 : Hoe zou het komen dat er steeds minder ambtsdragers kunnen worden gevonden

 • Er zijn veel oudere gemeenteleden
 • Ga praten met jongeren (Gera den Dikken gaat hiermee aan de slag)
 • De moeilijke nieuwe organisatie structuur
 • Hebben we wel zoveel ambtsdragers nodig ?
 • Positief praten over het ambtsdrager zijn
 • Ambtsdrager wordt als een drukke baan met veel druk ervaren
 • De gemeente legt de verantwoording bij een kleine groep ambtsdragers
 • Onderlinge saamhorigheid van ambtsdragers is er niet voldoende
 • Angst voor kritische opmerkingen/vragen

Oproep : Men weet vaak niet hoe mooi het is, dus draag dit enthousiast uit.

Mededeling : Voor vermelding in de Geandewei kunnen de activiteiten voor 4 weken vooruit worden ingeleverd bij de redactie van de Geandewei.

 • Vraag : Wat is een fte?
 • Antwoord : Fulltime equivalent (omvang van een baan) Een contract van 40 uur is 1 fte voor een predikant en een contract van 36 uur is 1 fte voor een kerkelijk werker.
 • Opmerking : In het kader van de beroepingsprocedure is er een vacaturegesprek gehouden met classispredikant Wim Beekman, scriba Janny Brinkman, Cor Staal en Tett Vaatstra. Een opmerking van ds. Beekman was dat die ene PGD niet het vertrekpunt is maar het aankomstpunt.

Afsluiting

Ale Groen bedankt een ieder hartelijk voor zijn/haar inbreng. Er wordt een verslag van de gemeenteavond gemaakt. De opmerkingen op de vragen worden besproken in de kerkenraad. Wellicht zijn de opmerkingen ook van belang voor de beleidscommissie. Punt van aandacht is om duidelijker te communiceren met de gemeenteleden.

Ale Groen sluit om 22.00 uur de gemeentebijeenkomst af met een avondgebed en wenst een ieder wel thuis.