Voordracht van twee nieuwe ambtsdragers

Twee gemeenteleden hebben zich bereid getoond het ambt van ouderling op zich te nemen, graag stel ik hen aan u voor: mevrouw Dineke Boshuis, woonachtig op het adres Flevo 204 en de heer Arie Willem van Keulen, adres Braambos 2. Zij worden -indien er binnen twee weken geen gegronde bezwaren zijn binnengekomen– in de dienst van 1 of 15 januari 2023 in De Oase bevestigd door ds. Peter Smilde.

Opheffing Corona beperkingen

Het lijkt erop dat we na bijna 2 jaar beter bestand zijn geraakt tegen het virus door vaccinaties, boosterprikken en opgebouwde immuniteit. De PKN heeft inmiddels alle beperkingen omtrent Corona opgeheven. Landelijk ligt er een protocol gereed voor het geval dat het virus weer gaat oplaaien, maar laten we het niet hopen! Onze adviescommissie Exit lockdown heeft de kerkenraad geadviseerd om alle beperkingen op te heffen, maar zij wees er tegelijkertijd op dat een aantal kerkgangers het vieren van avondmaal waarbij brood en wijn wordt meegegeven bij binnenkomst, plezierig vindt. En dat geldt ook voor het collecteren met behulp van de mandjes bij de uitgangen. Conform onze werkwijze wordt het opheffen van de geldende beperkingen én het mogelijk invoeren van een nieuwe aanpak eerst voorgelegd aan de Kleine Kerkenraad, waarbij ook het advies van de werkgroep Vieren en het College van diakenen wordt betrokken. Hoe dat uitvalt kan ik u op dit moment nog niet aangeven, daarover leest u later meer in de nieuwsbrieven en Geandewei.

Onze pastores

Binnen de formatie is veel gaande. Ik noem u de beëindiging van het dienstverband met de heer Klaas Hoekstra, de ziekte van ds. Gera den Dikken, de werktijdvermindering van ds. Peter Smilde.

Er zijn twee sollicitatiecommissies aan het werk, eentje om een jeugdwerker te selecteren én eentje om een kerkelijk werker te werven. En ook de beroepingscommissie is aan de slag, er is dus veel reuring. Terugblik op die gemeenteavond van 7 december

Bijna 120 mensen kwamen naar de gemeente-avond om zich te laten informeren door het College van kerkrentmeesters over de mogelijke ontwikkelingen in de kosten van ons energieverbruik én de inspanningen om deze uitgaven in de hand te blijven houden. Deze uitgebreide en zorgvuldige uitleg werd met een spontaan applaus beantwoord.

Vervolgens werd er een toelichting gegeven op de formatie van pastores per 1 januari 2023 en de ontwikkelingen daarbinnen die we nu al weten. Dit alles in het licht van een sluitende meerjarenbegroting per 1 januari 2026. Het is duidelijk dat de druk op het pastoresteam steeds groter wordt. Er werden ideeën naar voren gebracht om gelden te werven, om bij voorbeeld een fonds te vormen waaruit extra formatie zou kunnen worden bekostigd. Na een korte pauze kon de goegemeente in vijf groepen bij flap-overs langs om hun mening te geven op een vijftal vragen:

  • Hoe beleeft u de nieuwe organisatie?
  • Waar wordt u blij van?
  • Waar wordt u niet blij van?
  • Wat wilt u de kerkenraad meegeven?
  • Hoe zou het komen dat er steeds minder ambtsdragers gevonden kunnen worden?

En deze inhoudelijke punten werden besproken in een ongedwongen sfeer, het was plezierig en gezellig, er werden veel nieuwe contacten gelegd, het voelde als een eenheid, als één PGD. Mocht ik u nieuwsgierig hebben gemaakt, u kunt de bijeenkomst bekijken via kerkomroep.nl.

Er wordt een verslag gemaakt van deze gemeenteavond en uit alle informatie op de flapovers zullen de grote lijnen worden gedestilleerd als basis waarmee we in 2023 aan de slag kunnen. Het is namelijk onze bedoeling om in het jaar 2023 een (meerjarig) beleidsplan te ontwikkelen en dat aan u voor te leggen.

Het jaar 2022

“Uren, dagen en maanden, ook dit jaar vlogen ze als een schaduw heen”.

Aan het eind van 2021 schreef ik in Geandewei het volgende: En, ook in 2022 zal er nog hard moeten worden gewerkt én veel moeten worden vergaderd om ons nieuwe model, ons nieuwe huis bewoonbaar te krijgen en leefbaar te houden. Die “voorspelling” is uitgekomen, ook in het bijna afgelopen jaar is er hard aan gewerkt!

Onlangs was ds. Beekman op bezoek in verband met de start van de beroepingsactiviteiten en hij informeerde ook even naar onze ervaringen met één PGD. Nadat hij in het kort op de hoogte was gesteld van de stand van zaken sprak hij de wijze woorden: één PGD worden is niet het vertrekpunt maar het aankomstpunt. Die woorden geven moed, volhouden, we zijn er nog niet. Want ook aan het einde van het jaar 2022 concludeer ik dat we -om in die beeldspraak te blijven- steeds beter de weg weten te vinden in ons nieuwe huis maar ook dat er nog niet alle ruimten worden benut en dat we nog wel wat handjes kunnen gebruiken.

Maar tegelijk realiseer ik me de luxe waarin wij wonen in vergelijking met bij voorbeeld de Oekraïne. Wij beraden ons op het gebruik van kerkgebouwen vanwege de hoge energietarieven maar veel van hun kerkgebouwen zijn kapot geschoten en als ze nog wel in hun huis kunnen wonen dan is er geen energievoorziening. En toch houden ze moedig stand. Een voorbeeld voor mij, voor ons, laten we ook in 2023 de hobbels nemen en verbinding met elkaar blijven zoeken. Ik eindig met een “passende” uitspraak van Augustinus: vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan zijn liefde en de toekomst aan zijn voorzienigheid.

Tett Vaatstra, scriba