PGDrachtenNoordOostZuidWestGrote KerkSchakel

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Drachten!

Vanaf 1 juli 2023 is het Kerkelijkbureau geopend op woensdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur. De reden voor deze kortere openingstijd is dat de aanloop steeds minder wordt. Door het gebruik van beamers is het kopieerwerk verminderd, het digitaal collecteren of via de website bestellen van collectebonnen levert minder werkzaamheden op en door het gebruik van e-mail zijn het aantal contactmomenten op het Kerkelijkbureau geminimaliseerd. Het Kerkelijkbureau wordt bemenst door vrijwilligers en het is niet nodig deze onnodig lang aanwezig te laten zijn.

Wilt u buiten de openingstijden een afspraak maken dan kan dat telefonisch tijdens de openingstijden naar 0512-539946 of door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vrijwilligers van het Kerkelijkbureau hebben zitting in zaal 3 (2e deur links) in de zalen van de Zuiderkerk, ingang de Drift 46.

In verband met de zomervakantie is het Kerkelijkbureau gesloten van 26 juli tot en met 18 augustus.

Via e-mail zijn wij te bereiken op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en voor het kopieerwerk op het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de commissie Exit lockdown om een advies gevraagd over de Corona beperkingen. Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten: handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen. Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de achterliggende periode steeds gedaan hebben.

Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te worden en te blijven. De commissie Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de leden van de Kleine Kerkenraad.

Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):

  1. geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
  2. ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
  3. elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te houden, voor zover u dat nog niet deed.

Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra, scriba PGD

 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Dringend beroep

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte

Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn. ‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht

Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk

De dienstenorganisatie van onze landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Vandaaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Diaconaal geld

Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten

Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgerlijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang

Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-willen-samen-met-gemeenten-opvangcrisishumanitair-helpen-oplossen/

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid, vriendschap en zelfs geloof. Ook Jezus zat opvallend vaak aan tafel, niet alleen met zijn discipelen, maar ook met farizeeën, tollenaars, buitenbeentjes, zondaren, uitschot. Hij at met hen en Hij liet het hem goed smaken. Sommigen noemden hem denigrerend een ‘veelvraat’, maar hij schaamde zich er niet voor, want Hij was geen ‘Johannes de doper’ die vastte, Hij was de bruidegom. En moet er dan niet gegeten worden, feestelijk en met elkaar? Tijdens die maaltijden gebeurde er ook vaak wonderlijk dingen: Een vrouw die Jezus’ voeten met haar tranen waste en met olie zalfde. Een zieke die aan de tafel verscheen en door Jezus genezen werd, en dat nog wel op sabbat. Gesprekken die gingen over wat nu werkelijk rein is en onrein, over de eerste plaats en de laatste. Terwijl mensen hun brood met Jezus deelden, gaf Hij er eindeloos veel meer voor terug: brood voor het hart en woorden van leven.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens, tot deel van het ene lichaam. Bij Christus aan tafel is altijd overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, gaan we de wereld in om die genade uit te delen en handen en voeten te geven. Wat gaan we met dit jaarthema doen het komende seizoen in de gemeente? Uiteraard zal met de startzondag het jaarthema centraal staan en zullen we samen eten. Tijdens de zondagse diensten zullen we regelmatig verhalen lezen over ‘Aan tafel met Jezus’. Er zullen in sommige deelgebieden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden worden rondom het jaarthema. Ongetwijfeld zullen er nieuwe initiatieven genomen worden, die aansluiten op het jaarthema. Hoe zou het zijn om maaltijden te organiseren in onze kerken en in onze huizen, waarbij we gasten uitnodigen, buurtgenoten, vluchtelingen? Dat geeft mooie kansen om ons leven en geloof te delen. Natuurlijk zullen wij ook het Heilig Avondmaal vieren, tastbaar evangelie in brood en wijn: Aan tafel met Jezus!

Namens de pastores,
Peter Smilde

Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw

Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Zorgen voor boeren

Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen. Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de zorgen.

Zorgen om de schepping

In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden

Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien,
tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.

U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,

in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Bronnen:


http://www.kerkenenlandbouw.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/ieder-mens-is-geroepen-om-boer-te-zijn/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/preek-niet-over-stikstof-en-nog-vier-adviezen-voorgemeenten/

Netwerken die hulp bieden aan agrariërs:

https://www.zorgomboerentuinder.nl/
https://agrozorgwijzer.nl

 

Subcategorieën