Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten
Deze rubriek is in het leven geroepen om aan te geven welke stappen de wijkgemeentes van de Oase, Zuiderkerk, de Arke en de Menorah samen maken in het proces van ‘Eén PGDrachten’.
De vier wijkgemeentes van Drachten zijn onderweg naar één Protestantse Gemeente van Drachten. Dat betekent één organisatie met één Centrale Kerkenraad met werkgroepen maar zonder afzonderlijke wijkgemeentes. De datum dat de organisatie wordt geeffectueerd, is gesteld op uiterlijk medio 2020.
In de aanloop naar die datum gaan de wijkgemeentes van de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah nauwer samenwerken. De wijkgemeente van de Oase zit nog in een ander proces en sluit zich zo snel als mogelijk aan bij het proces van ‘Eén PGDrachten’.

De ZAM-diensten
Op dit moment is er veel in beweging in de Protestantse Gemeente van Drachten. Daar moeten wij allen onze weg in vinden. Er was een rooster voor de diensten van 2019 gemaakt. De ZAM-diensten stonden ook in Geandewei.
Om tijd te krijgen om alles goed te regelen en zorgvuldig met verschillende wensen om te gaan, is het preekrooster voor de eerste drie maanden gewijzigd. Zo hopen wij dat er goede balans is, waar wij samen enthousiast mee kunnen werken.
Het nieuwe rooster is als volgt opgebouwd: de ene zondag hebben wij dienst in de “eigen wijkkerk” en de andere zondag is er een ZAM-dienst. Zo wisselt dat steeds af en kunnen wij enerzijds blijven genieten van diensten dichtbij huis en anderzijds met elkaar kennismaken en toegroeien naar een nieuwe gezamenlijke start van Zuiderkerk, Arke en Menorah.
Eén keer in de maand is er een ZAM+-zondag. Dan zijn er dus twee diensten achterelkaar in één wijkkerk. Er is een kort ochtendgebed om 8.45 uur voor hen die van een rustige dienst houden, die maximaal 45 minuten duurt. Om 10.00 uur is er dan een dienst met iets een plus, zoals extra muziek, zang of andere vormen. Zo willen we graag de ZAM-diensten een nieuwe impuls geven en zoeken naar nieuwe wegen.
In januari weten wij meer over de ontwikkelingen en zullen wij verder het rooster vaststellen.
Namens de moderamina van de wijken Oost, West en Zuid,
Hans Dorsman

 

Kerkdienstenrooster ZAM - Ouderling van dienst / ouderling

Datum   Tijd Kerk Predikant Groep OvD ouderling     Organist Bijzonderheden
06-Jan ZAM 9.30 Arke Boschma     J. v/d Leij Jong  
13   9.30 Menorah Boschma 1 C. de Haan   Ferwerda  
20 ZAM 9.30 Menorah Herik 2 en 3 A. Bouma   Dorsman Avondmaal
27   9.30 Menorah Boschma 4 H. Laanstra   Jong  
03-Feb ZAM+ 8.45 Menorah Herik 5 M. Heeringen   Dorsman  
3 ZAM+ 10.00 Menorah Herik 1 H. Prinsen   Dorsman  
10   9.30 Menorah Herik 2 A. Koster   Jong  
17 ZAM 9.30 Zuiderkerk Boschma     H. Laanstra Bremer  
17 ZAM 10.00 Arke       geen Dorsman Geestdrift
24   9.30 Menorah Boschma 3 S. Dijkstra   Jong  
03-Mar ZAM+ 8.45 Arke Smilde     C. de Haan Dorsman  
3 ZAM+ 10.00 Arke Smilde     N. van Gelderen Dorsman  
10   9.30 Menorah Boschma 4 J. v/d Leij   Dorsman  
13 ZAM 19.00 Zuiderkerk Herik     H. Prinsen Zijlstra Biddag
17 ZAM+ 8.45 Zuiderkerk Smilde     A. Bouma Bremer  
17 ZAM+ 10.00 Zuiderkerk       geen Bremer Geestdrift
24   9.30 Menorah Boschma 5 A. Boven   Jong  
31 ZAM 9.30 Arke Herik     geen de Graaf KSG
31   9.30 Zuiderkerk Boschma     A. Koster Bremer  

Verslag van de ZAM-vergadering op 24 september 2018
De drie moderamina van West, Zuid en Oost zijn bij elkaar gekomen in de Menorah om te kijken of de samenwerking goed gaat. Jan van der Leij heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit “Christenen voor Israël” en vervolgt met een gedicht van Sietze de Vries. We kijken hoe het de afgelopen tijd gegaan is. We kijken terug op een mooie startzondag in De Arke. Er zijn veel positieve reacties gehoord. De opkomst viel een beetje tegen. Misschien zijn er toch mensen weggebleven uit angst dat het te vol zou worden. Als we kijken naar de bezoekersaantallen van de afzonderlijke kerken dan komen we in totaal op ongeveer 630 mensen. Alle drie de kerken, De Arke, Zuiderkerk en de Menorah zijn nu zo ingericht dat dat aantal op te vangen is. Niemand hoeft daarvoor thuis te blijven. De aanvangstijden zijn in deze drie kerken nu ook gelijk. West had vroeger in de winter om 10.00 uur kerk, maar blijft nu ook om 09.30 uur kerken. De gesprekken over kindernevendienst en oppasdienst komen op gang. We willen dat goed geregeld hebben. Het herdenken van een overledene gebeurt in de eigen kerk. Maar er zit soms te veel tijd tussen het overlijden en het herdenken. Dat gaan we oplossen. We gaan onze herdenkingsrituelen inventariseren om te zien wat iedereen in zijn kerk daaraan doet. De bloemen voor gemeenteleden loopt nu goed. Er is al een proefversie van één kaartje voor alle die kerken. De definitieve versie komt nog. We willen ook nadenken over wat wij belangrijk vinden om mee te nemen naar die ene kerk waar we toch naar toe gaan. De commissie van VVV (VoortVarendVerder) is daar natuurlijk ook mee bezig, maar ondertussen kunnen wij wel nadenken over wat wij belangrijk vinden. Ook blijven we Noord bij onze bijeenkomsten betrekken. Ze krijgen een uitnodiging en het verslag zodat ze op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van ZAM. De ZAM-diensten 2019 zijn niet allemaal samen. Soms worden er twee kerkgebouwen gebruikt om bijzondere diensten te houden. Het lied voor de dienst wordt gehandhaafd. Waar vroeger een commissie de liederen uitzocht is het nu zo dat we dat aan de dominee die voorgaat over laten. Hij/zij kan dan een lied uitzoeken dat bij de preek past. Onze voorkeur gaat uit naar een iets minder bekend lied. De vrijwilligersavond wordt ook met zijn drieën gehouden. Hij wordt daarvoor verplaatst naar 18 januari 2019. Elke wijk levert twee vrijwilligers om dat geheel te organiseren. De zondagsbrief willen we ook voortzetten. West gaat bespreken of ze daar ook aan mee wil doen. Zij hebben een iets andere opzet. Er moeten dan ook vrijwilligers komen die mee willen werken daaraan. En het is handig als mensen de brief digitaal willen ontvangen. Het scheelt heel wat drukkosten. Hij is trouwens ook altijd op de website te lezen. We bekijken nog eens de bijscholing van de BHV-ers en bespreken het nut van een ontruimingsoefening. U ziet, er komt heel wat aan de orde, maar de wil om er iets moois van te maken is groot. De sfeer is prima en al pratende wordt het beeld helder waar we naar toe willen en welke hobbels we nog hebben te nemen.
Namens de ZAM-vergadering,
Hans Dorsman, scriba Drachten Oost.

Startzondag West, Zuid en Oost 2018
De eerste gezamenlijke startzondag voor West, Zuid en Oost is een feit. En wat wás het een mooie dag! Er was een kerkdienst met het thema van de dag: ‘EEN GOED GESPREK’. Er werd begonnen met een prachtig filmpje dat ging over een groep gemeenteleden die op de fiets het Paaslicht ophaalden uit de Menorah en de Zuiderkerk en in kleine rode lantaarntjes naar de Arke brachten. Een zanggroep van gemeenteleden uit de drie wijken zong vol enthousiasme, alleen en samen met de gemeente, de kinderen maakten kennis met Sam de Raaf; en dat alles in een bomvolle kerk. Want wat bent u met velen naar de Arke gekomen! En met al uw goede gaven! Een enorme voorraad boodschappen voor de voedselbank, heel veel lekkers voor bij de koffie en de lunch, het was fantastisch! Er werden veel goede gesprekken gevoerd, er kon aan activiteiten worden meegedaan, het samen eten was heel gezellig! Kortom: het was goed zo samen te zijn!
Hier en daar was er sprake van wat kleine schoonheidsfoutjes, maar dat had te maken met de grote drukte en we moeten dat maar ‘met de mantel der liefde bedekken’ en beschouwen als leermomentjes.
De werkgroep is in ieder geval blij met de vele fijne reacties die we van u kregen. “Ik vind het een prachtige dag”, vertelde iemand mij: “Ik voel me hier als een vis in het water!” En kijk; dát was de bedoeling!
Namens de werkgroep allemaal hartelijk dank voor uw enthousiaste inbreng, op wat voor manier ook!
Coby de Vries

GeZAMenlijke diensten in de Zuiderkerk, de Arke en de Menorah 2018
De komende tijd gaan we steeds meer geZAMenlijke diensten (Zuid-Arke Menorah) organiseren. In onderstaand schema staat uitgewerkt welke diensten geZAMenlijk zijn en in welke kerk. Voor 2019 zijn we ook al plannen aan het maken. Daar hoort u in de toekomst meer over. Op 16 mei hebben we weer een geZAMenlijk overleg tussen de drie moderamina en dan komen we met nieuwe plannen over de geZAMenlijke diensten in 2019.

Startzondag 2018
De Startzondag in de Arke voor de wijken Zuid, West en Oost op 16 september komt naderbij. Het thema van de Startzondag is: ‘Een goed gesprek’. De opzet is om samen in gesprek te gaan over ons geloof, maar het gaat ook om ontmoeting met en openstaan voor elkaar.
Naast een kerkdienst met bovengenoemd thema is er ruimte voor ontmoeting en zullen er allerlei gezellige activiteiten zijn, zoals bijvoorbeeld een drietal wandeltocht(jes) waarbij het thema aan de orde komt en een ‘bioscoop’ waar oude foto’s uit Drachten worden vertoond. U kunt een mooi bloemstukje maken dat als attentie naar gemeenteleden kan worden gebracht en als u van zingen houdt: dat kan met een groep rondom de vleugel. Kortom: er is van alles te doen! Maar gewoon koffiedrinken en gezellig een praatje met elkaar maken (een goed gesprek) mag ook. Niets is verplicht!
Voor de kinderen zijn er andere activiteiten en is er een springkussen.

Iedereen zal worden gevraagd zijn of haar steentje aan deze mooie dag bij te dragen door iets lekkers te maken/te kopen/mee te nemen voor bij de koffie of de lunch. De komende zondagen staan bij de ingangen van de Zuiderkerk en de Menorah een aantal mensen met lijsten waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u denkt te komen en wat u voor lekkers mee wilt nemen. Dat kan variëren van een cake, een appeltaart, een salade, een hartige taart tot wat fruit, belegde broodjes of krentenbolletjes of iets anders lekkers.
Het is wel heel handig als u de cakes/taarten gesneden en de broodjes gesmeerd/belegd aanlevert.

Inzamelingsactie voor de Voedselbank
Door de diaconieën van de wijken Zuid, Oost en West zal op de Startzondag een grote inzamelingsactie worden gehouden voor de Stichting Drachtster Voedselbank.
Er is veel behoefte aan onder anderen: rijst, pasta’s, koffie, thee, suiker, halfvolle houdbare melk, blikgroente, soep (droog), jam, hagelslag, margarine, wasmiddel, vruchtencocktail in blik. Voorwaarde is dat de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is.
De diaconie beveelt deze inzamelingsactie van harte bij u aan!

 

PROGRAMMA STARTZONDAG
Vanaf 9.00 uur: Inbrengen van gebak/lekkernijen voor bij de koffie en de lunch
Inbrengen van de producten voor de Voedselbank
09.30 uur: Kerkdienst, met de ZAM-zanggroep
10.45 uur: Koffie met cake/gebak, daarna een borreltje/glas frisdrank
Start activiteiten kinderen en jeugd
11.15 uur: Start activiteiten volwassenen
12.30 uur: Gezamenlijke lunch
14.00 uur: Afsluiting van de dag

Start repetities ZAM-zanggroep
De repetities voor de dienst op Startzondag vinden plaats in de Arke op:
- zaterdagavond 1 september (van 19.30 uur- 20.30 uur)
- vrijdagavond 7 september (van 19.30 uur- 20.30 uur)
- vrijdagavond 14 september (van 19.30 uur- 20.30 uur)

U kúnt zich nog opgeven als u graag mee wilt zingen met de Zanggroep.
Dat kan via: Coby de Vries, T: 0512 - 510868 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de werkgroep Startzondag 2018,
Coby de Vries 

 

Voelbare kunst zoekt Kunstenaars
De werkgroep KunstINNark is op zoek naar kunstenaars die mee willen doen aan een eenmalige tentoonstelling “Voelbare Kunst” In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 willen wij graag alle kunstenaars uit Drachten een podium bieden om hun werk te laten zien. Laagdrempelig is een belangrijk woord bij de werkgroep. Iedereen moet kunnen meedoen. Er zijn al veel groepen die zich aangemeld hebben maar wij zijn ook nog op zoek naar amateurs en professionals . Vooral die werk maken dat ook weerbestendig is. “Onze bedoeling is om met zoveel mogelijk mensen voelbare kunst te maken en die op zoveel mogelijk plekken in Drachten-West te exposeren. Zo komt ‘verbinding’ tot stand, een ander belangrijk woord voor de werkgroep.
Het idee van voelbare kunst maken, ontstond bij de waarneming dat veel mensen het prettig vinden om niet alleen met hun ogen te kijken, maar ook met hun handen.
Voor meer informatie of opgave kunt u kijken op W: www.kunstinnark.nl of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com