Financiële verantwoording over het jaar 2016 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 7 moet een (samenvatting van) de jaarrekening 2016 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten over het jaar 2016.

 

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.065.000

1.048.116

1.075.264

Giften en Legaten

2.000

5.384

8.426

Collecten

101.500

95.788

103.190

Baten onroerende zaken

58.500

71.603

61.348

Rentebaten en dividenden
Rijks- en fondsensubsidies

19.000

13.173
0

22.824
256.585

Overige opbrengsten

82.250

111.106

140.852

Som der baten

1.328.500

1.345.170

1.668.489

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

763.000

717.704

726.104

Huisvestingskosten

214.500

237.595

553.439

Organisatiekosten

141.000

121.321

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

133.000

103.334

135.760

Kerkelijke arbeid elders

92.000

90.171

94.025

Financiële lasten

3.500

2.039

4.750

Overige lasten

5.000

1.899

11.790

Som der lasten

1.352.000

1.274.063

1.649.869

Saldo van baten en lasten

-23.500

71.107

18.620

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-11.000

-32.415

34.366

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-34.500

38.692

52.986

Saldo bijzondere baten en lasten

-25.500

34.587

-41.042

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-17.000

18.655

27.304

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-26.000

54.624

39.248

Resultaat begraafplaatsen

15.500

28.912

21.786

De jaarrekening 2016 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,Gerben Kijlstra

 

Verantwoording collectes en giften over de maand mei
Collectes kerk 10-05 € 95,00; 13-05 € 639,95; 14-04 Rispinge € 75,50 via contactpersoon Zuid; gift € 40,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 1.956,42
Grote kerk 11-uurs dienst 06-05 € 121,70; 10-05 € 59,31; 20-05 € 115,60;
27-05 € 91,25
Collecte Schakel 06-05 € 206,85; 27-05 € 286,31
Collectes jeugd Noord € 455,34; Oost € 227,83; Zuid € 295,55; West € 189,30
Missionair werk in Nederland (afdracht collecte) 13-05 € 487,10
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 06-05 € 154,22; 13-05 € 4,10
Diaconie 06-05 € 109,92; 13-05 € 67,02; 20-05 € 105,40
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 06-05 € 716,32 (India); 20-05 € 849,35; 27-05 € 708,72(schuldhulpmaatje); 27-05 € 156,60(Ethiopië)

Verantwoording collectes en giften over de maand april
Collectes kerk 15-04 € 792,35; gift 20,00 via contactpersoon Zuid; gift € 10,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.690,49
Trouwdienst (doorgeefcollecte) 4-4 € 53,06 Kika
Welkomstdienst 18-03 € 722,55
Grote kerk 11-uurs dienst 01-04 € 85,60; 08-04 € 89,21; 15-04 € 161,00; 22-04 € 93,90; 29-04 € 129,90
Collecte Schakel 02-04 € 154,30; 08-04 € 182,41; 22-04 € 194,93; 10-04 Contactavond € 65,45
Eigen jeugdwerk 01-04 € 1.021,92
Collectes jeugd Noord € 508,19; Oost € 319,37; Zuid € 190,73; West € 236,20
Eredienst en kerkmuziek (afdracht collecte) 15-04 € 586,23
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-04 € 108,50
Diaconie 01-04 € 265,10; 08-04 € 80,85; 10-04 € 32,55 ouder middag Menorah; 15-04 €142,80; 23-04 € 89,35; 29-04 € 124,45; 29-04 € 645,18 voor Inloophuis
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 29-03 € 22,95 en 30-03 € 123,50 Noodhulp Nepal/Bangladesh; 01-04 € 533,75 Vluchtelingen kinderen; 08-04 € 670,75 ZWO project India; 23-04 Oase € 419,51 Hospice Smelnehaven; Zuiderkerk € 162,05 FamtoFam; Arke € 101,35 Tovertafel zorglocatie Lauwers; Menorah € 303,40 FamtoFam; Arke kids maart/april € 91,30, € 111,30 en € 41,25 tegen kinderarbeid India

Verantwoording collectes en giften over de maand maart
Collectes kerk 04-03 € 611,25; 11-03 € 663,57; 18-03 € 559,78; 25-03 € 615,55; gift 100,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.302,58
Welkomstdienst 18-03 € 722,55
Grote kerk 11-uurs dienst 04-03 € 46,75; 11-03 € 101,70; 18-03 € 118,00; 25-03 € 53,90
Collecte Schakel 04-03 € 137,20; 11-03 € 123,62; 25-03 € 186,78
Diaconie 04-03 € 44,20; 11-03 € 109,55; 14-03 € 584,00; 18-03 € 114,20; 25-03 € 56,55
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 40 dagen: 04-03 € 717,90; Zending Papoea; 11-03 € 1.239,99 Voedselbank Drachten; 18-03 € 946,15 Zuid India; 25-03 € 793,39 Noord Oeganda; 29-03 € 621,90 Noodhulp Nepal/Bangladesh;
04-03 Warrenhove € 163,20 Werelddiaconaat

Verantwoording collectes en giften over de maand februari
Collectes kerk 04-02 € 68,85; 11-02 € 720,56; 18-02 € 656,07; 25-02 € 565,30; gift 100,00; € 76,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.281,37
Welkomstdienst 18-02 € 679,14
Grote kerk 11-uurs dienst 04-02 € 88,45; 11-02 € 178,64; 18-02 € 133,08; 25-02 € 74,77
Collecte Schakel 11-02 € 199,05
Gift wijk Zuid € 10,00; € 20,00
Collectes jeugd Noord € 235,32; Oost € 133,91; Zuid € 47,20; West € 152,45
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 04-02 € 137,90
Diaconie 04-02 € 101,80; 11-02 € 132,10; 18-02 € 133,74; 25-02 € 89,20
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 04-02 € 987,45 ZWO India;18-02 € 1.165,49 40dg/ Noodhulp Syrië; 25-02 € 695,42 40 dg/ Schuldhulpmaatje

 

 

 

 

Mededeling Zuiderbegraafplaats 16 oktober 2017.
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen. 

Het betreft onderstaande graven:
Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten. Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.
Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend 

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa. (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

Mededeling Zuiderbegraafplaats januari 2017
Van het hierna te noemen graf hebben we geen rechthebbende meer. 
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen. Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen.
Het betreft onderstaand graf:

Regel 05 nr. 27: Antje Diemersen-van der Wal, geboren 5-9-1895 en overleden 26-3-1984.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw J. van der Eems, Turfkade 47 te Bolsward. (reeds overleden)
Mevrouw Diemersen had 1 zoon de heer H. Diemersen ? 2-12-1996 en deze had verder ook geen kinderen. Verder zijn er ook geen familieleden bekend.
U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, mevrouw F. Steringa, T: (0512) 53 99 46 (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur)

Indien binnen één jaar na publicatie datum zich geen nieuwe rechthebbende heeft gemeld (t/m 3e familiegraad) vervallen met ingang van 1 januari 2018 alle rechten.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.
Drachten 19 januari 2017

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2017 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2017.

 

Begroting 2017

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.015.000

1.065.000

1.075.264

Giften en Legaten

1.500

2.000

8.426

Collecten

100.500

101.500

103.190

Baten onroerende zaken

61.500

58.500

61.348

Rentebaten en dividenden

8.500

19.000

22.824

Rijks- en fondsensubsidies

0

0

256.585

Overige opbrengsten

83.400

82.500

140.852

Som der baten

1.270.400

1.328.500

1.668.489

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

748.000

763.000

726.104

Huisvestingskosten

230.500

214.500

553.439

Organisatiekosten

131.000

141.000

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

112.600

133.000

135.760

Kerkelijke arbeid elders

88.500

92.000

94.025

Financiële lasten

2.500

3.500

4.750

Overige lasten

6.000

5.000

11.790

Som der lasten

1.319.100

1.352.000

1.649.869

Saldo van baten en lasten

-48.700

-23.500

18.620

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-1.000

-11.000

34.366

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-49.700

-34.500

52.986

Saldo bijzondere baten en lasten

19.800

25.500

-41.041

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-13.300

-17.000

27.304

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-43.200

-26.000

39.249

Resultaat begraafplaatsen

18.500

15.500

21.786

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com