Verantwoording collectes en giften over de maand oktober
Collectes Kerk 21-10 € 663,19
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 1.754,39
Grote kerk 11-uurs dienst 07-10 € 59,95; 14-10 € 90,00; 21-10 € 124,72; 28-10 € 92,37
Gift € 4,20
Welkomstdienst Oase 21-10 € 764,22
Evensong Menorah 14-10 € 249,47
Collecte Schakel 07-10 € 188,15; 14-10 € 103,00
Collectes jeugd Noord € 416,90; Oost € 219,54; Zuid € 101,42; Arke € 328,67
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 07-10 € 58,84
Gift startzondag Oost € 25,00
Gift startzondag Zuid € 25,00
Gift startzondag West € 25,00
Kerk en Israël (Afdracht collecte) 21-10 € 595,09
Diaconie 07-10 € 101,05; 21-10 € 139,90; 28-10 € 699,33
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 07-10 € 1.088,30 ZWO project India;
14-10 € 3.570,16 Noodhulp Sulawesi

Eindejaarsbijdrage
Bij de vorige Geandewei hebt u een acceptgirokaart ontvangen voor de Eindejaarsbijdrage 2018.
Met de opbrengst worden verschillende activiteiten binnen de Protestantse Gemeente te Drachten mogelijk gemaakt. Een deel van de opbrengst is bestemd voor algemene activiteiten voor geheel Drachten. Wij hebben dit deel vastgesteld op € 1,70 per lid van onze Gemeente.
Per wijk wordt gekeken naar de totaalopbrengst. We hebben in het College van Kerkrentmeesters afgesproken, dat de wijken het bedrag dat per wijk resteert nadat de vaste bijdrage is verrekend, in de eigen wijk mag besteden aan een door de wijk vastgesteld doel.
Voor een nadere uitwerking van de door de wijken gekozen doelen verwijzen wij u naar de redactionele stukken bij de eigen wijk.
Het College beveelt deze actie van harte bij u aan.
Penningmeester College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra

Verantwoording collectes en giften over de maand juli
Collectes kerk 08-07 € 849,10
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.796,30
Grote kerk 11-uurs dienst 01-07 € 83,25; 08-07 € 80,81; 15-07 € 107,60; 22-07 € 110,00; 29-07 € 127,60
Collecte Schakel 01-07 € 130,85; 15-07 € 252,42 Trijntje Beimers
Collectes jeugd Noord € 527,85; Oost € 203,18; Zuid € 117,95; West € 308,15
Collecte eigen jeugdwerk 24-06 € 78,80 (nagekomen)
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 01-07 € 91,45
Missionair werk in Nederland(Afdracht collecte) 29-07 € 643,26
Jeugd- en jongerenwerk (JOP) (Afdracht collecte) 22-07 € 610,43
Diaconie 01-07 € 194,65; 08-07 € 68,55; 15-07 € 116,35; 22-07 € 101,30; 29-07 € 122,12
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-07 € 607,24 ZWO Project India; 22-07 € 421,59 Vluchtelingenkinderen
Interkerkelijke Werkgroep AZC 15-07 € 698,06

Verantwoording collectes en giften over de maand augustus
Collectes kerk 05-08 € 556,67; gift € 50,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 1.392,26
Grote kerk 11-uurs dienst 05-08 € 71,88; 12-08 € 68,65; 19-08 € 126,80; 26-08 € 120,16
Collecte Schakel 26-08 € 164,85
Collecte eigen jeugd 05-08 € 407,35; 19-08 € 222,97
Collectes jeugd Noord € 378,32; Oost € 248,10; Zuid € 128,25
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 05-08 € 96.10
Diaconie 05-08 € 77,75; 12-08 € 60,30; 19-08 € 123,75; 26-08 € 633,90 kerkradio; 26-08 € 124,80
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 12-08 € 610,42 Zending; 19-08 € 187,95 Vluchtelingenkinderen

Verantwoording collectes en giften over de maand september
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 2.942,45
Grote kerk 11-uurs dienst 02-09 € 83,97; 09-09 € 99,10; 23-09 € 51,61; 30-09 € 121,50 Schaal bij deur € 49,26
Welkomstdienst Oase 23-09 € 618,83
Collecte Schakel 09-09 € 121,85; 23-09 € 176,10
Collectes jeugd Noord € 551,87; Oost € 267,50; Zuid € 97,02; Arke € 290,41
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 02-09 € 125.10
Vredesweek (Afdracht collecte) 16-09 € 665,02
Diaconie 02-09 € 85,80; 09-09 € 83,75; 09-09 Zuid intrededienst € 746,48; 23-09 € 823,06;
30-09 € 113,80
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 02-09 ZWO Project India € 809,21; 09-09
€ 789,15 KIA Noodhulp; 23-09 € 224,27 Tent of Nations Nederland; 30-09 Oase: Stichting steun
van Beautiful Gate € 513,40; Zuid: Stichting Sprekende Harten € 234,35; Arke: Een Tovertafel
t.b.v. Lanenstate € 128,15; Menorah: Stichting Sprekende Harten € 230,91

Begroting voor het jaar 2019

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2019 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2019.

 

Begroting 2019

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Baten

 

 

 

Bijdragen

937.500

981.000

999.363

Giften en Legaten

2.000

2.400

5.274

Collecten

85.300

92.700

90.204

Baten onroerende zaken

42.000

42.700

59.724

Rentebaten en dividenden

2.700

4.500

7.427

Overige opbrengsten

108.590

100.600

125.664

Som der baten                                 

1.178.090

1.223.900

1.287.656

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

742.300

719.500

705.962

Huisvestingskosten

236.500

224.700

221.684

Organisatiekosten

130.500

128.200

118.772

Plaatselijke Pastorale arbeid

105.470

103.700

99.225

Kerkelijke arbeid elders

80.300

83.500

86.946

Financiële lasten

1.250

2.000

1.589

Overige lasten

11.000

16.000

9.153

Som der lasten                                

1.307.320

1.277.600

1.243.331

Saldo van baten en lasten           

-129.230

-53.700

44.325

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-21.060

-20.100

-17.805

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-150.290

-73.800

26.520

Saldo bijzondere baten en lasten

23.700

36.000

8.331

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-16.900

6400

198

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-143.490

-44.200

35.049

Resultaat begraafplaatsen

15.200

17.100

25.700

De begroting 2019 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerben Kijlstra, penningmeester

Nieuwe rekeningnummers Kerk en Diaconie
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
De nieuwe bankrekeningnummers zijn:
Kerk: NL53 RABO 0373 7181 79
Diaconie-ZWO: NL40 RABO 0373 7368 43

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters,
G. Kijlstra, penningmeester

Solidariteitskas 2018
In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin in Hebreeën 13:16 is echter zeer krachtig en veelzeggend.
“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.”
Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.
Zo heeft de Commissie Steunverlening die verantwoordelijk is voor de Solidariteitskas de Gereformeerde Kerk Nijeveen een subsidie toegezegd, omdat zij met het oog op de toekomst wil werken aan de vitaliteit van de gemeente. De gemeente kan door het toezeggen van de subsidie professionele menskracht inschakelen. Het wordt dus mogelijk om samen met een begeleider aan de vitaliteit van de gemeente te werken, zonder dat financiën een belemmering zijn om het proces te starten. Het resultaat van het veranderproces in Nijeveen is dat de gemeente een goed perspectief gevonden heeft in de missie en inzet voor het gemeente-zijn, en zich een toekomstbestendige structuur voor de organisatie van het kerkenwerk heeft aangemeten.
Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Zo is bijvoorbeeld tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een Tiny church in Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige pioniersplek (een SRV-wagen) moet ontlasten, omdat die zo populair is dat die de aandacht nauwelijks aankan. Door het oprichten van de Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas - mede door u opgebracht - maakt dit mogelijk. Dank daarvoor!

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website, W: www.pkn.nl/solidariteitskas .
Namens het College van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

N.B.
Als u gebruik maakt van internetbankieren, vermeld dan a.u.b. het kenmerk (16 cijfers) van de acceptgiro. Bij gemeenteleden die een automatische incasso hebben aangegeven zal binnenkort het bedrag van hun rekening worden afgeschreven.

Verantwoording  collectes en giften Juni 2018

Collectes kerk 10-06 € 706,10
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 1.811,74
Grote kerk 11-uurs dienst 03-06 € 105,20; 10-06 € 102,60; 17-06 € 94,35;
24-06 € 263,70
Collecte Schakel 03-06 € 183,12; 24-06 € 162,40
Collectes jeugd Noord € 359,60; Oost € 281,90; Zuid € 65,22; West € 146,26
Collecte eigen jeugdwerk 24-06 € 638,44
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 03-06 € 159,06;
Diaconie 03-06 € 177,15; 10-06 € 110,90; 17-06 € 97,42
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 01-06 € 135,15;
03-06 € 864,68 ZWO project India; 17-06 € 941,65 KIA Noodhulp; 24-06 € 439,10
Vluchtelingenkinderen; Gift Ethiopië € 20,00
Inloophuis 10-06 € 558,55

Verantwoording collectes en giften mei 2018
Collectes kerk 10-05 € 95,00; 13-05 € 639,95; 14-04 Rispinge € 75,50 via contactpersoon Zuid; gift € 40,00
Collectes Pastoraat (2e collecte) € 1.956,42
Grote kerk 11-uurs dienst 06-05 € 121,70; 10-05 € 59,31; 20-05 € 115,60;
27-05 € 91,25
Collecte Schakel 06-05 € 206,85; 27-05 € 286,31
Collectes jeugd Noord € 455,34; Oost € 227,83; Zuid € 295,55; West € 189,30
Missionair werk in Nederland (afdracht collecte) 13-05 € 487,10
Giften/collecte Activiteiten commissie Grote kerk 06-05 € 154,22; 13-05 € 4,10
Diaconie 06-05 € 109,92; 13-05 € 67,02; 20-05 € 105,40
Zending en Werelddiaconaat (Afdracht collecte) 06-05 € 716,32 (India); 20-05 € 849,35; 27-05 € 708,72(schuldhulpmaatje); 27-05 € 156,60(Ethiopië)

 

 

 

 

Financiële verantwoording over het jaar 2016 van het College van Kerkrentmeesters
Op grond van de Ordinantie 11 artikel 7 moet een (samenvatting van) de jaarrekening 2016 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten over het jaar 2016.

 

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.065.000

1.048.116

1.075.264

Giften en Legaten

2.000

5.384

8.426

Collecten

101.500

95.788

103.190

Baten onroerende zaken

58.500

71.603

61.348

Rentebaten en dividenden
Rijks- en fondsensubsidies

19.000

13.173
0

22.824
256.585

Overige opbrengsten

82.250

111.106

140.852

Som der baten

1.328.500

1.345.170

1.668.489

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

763.000

717.704

726.104

Huisvestingskosten

214.500

237.595

553.439

Organisatiekosten

141.000

121.321

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

133.000

103.334

135.760

Kerkelijke arbeid elders

92.000

90.171

94.025

Financiële lasten

3.500

2.039

4.750

Overige lasten

5.000

1.899

11.790

Som der lasten

1.352.000

1.274.063

1.649.869

Saldo van baten en lasten

-23.500

71.107

18.620

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-11.000

-32.415

34.366

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-34.500

38.692

52.986

Saldo bijzondere baten en lasten

-25.500

34.587

-41.042

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-17.000

18.655

27.304

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-26.000

54.624

39.248

Resultaat begraafplaatsen

15.500

28.912

21.786

De jaarrekening 2016 ligt tot een week na de publicatie in Geandewei in haar geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau, De Drift 46.
Namens het College van Kerkrentmeesters,Gerben Kijlstra

 

Mededeling Zuiderbegraafplaats 16 oktober 2017.
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen. 

Het betreft onderstaande graven:
Regel 10 nr. 41: Lamkje Koopman-Schaper, geboren 25-2-1905 enoverleden 4-10-1998.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw L. Koopman-Schaper, p/a Haverstuk 271, 9203 JK  Drachten. Er zijn geen familieleden bekend. 

Regel 30 nr. 01: Jan Scholte, geboren 29-8-1814 enoverleden 11-3-1939 en Willem Scholte geboren 30-9-1925 en overleden 11-3-1998.
Rechthebbende van dit graf was: de heer A. Scholte, p/a Berglaan 56, 9203 GJ  Drachten.
Er zijn geen familieleden bekend 

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa. (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar vanaf publicatie datum er geen nieuwe rechthebbende zich heeft gemeld (t/m 3de  familiegraad) vervallen m.i.v. 1 januari 2019 alle rechten hierop.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

Mededeling Zuiderbegraafplaats januari 2017
Van het hierna te noemen graf hebben we geen rechthebbende meer. 
We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen. Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen.
Het betreft onderstaand graf:

Regel 05 nr. 27: Antje Diemersen-van der Wal, geboren 5-9-1895 en overleden 26-3-1984.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw J. van der Eems, Turfkade 47 te Bolsward. (reeds overleden)
Mevrouw Diemersen had 1 zoon de heer H. Diemersen ? 2-12-1996 en deze had verder ook geen kinderen. Verder zijn er ook geen familieleden bekend.
U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, mevrouw F. Steringa, T: (0512) 53 99 46 (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur)

Indien binnen één jaar na publicatie datum zich geen nieuwe rechthebbende heeft gemeld (t/m 3e familiegraad) vervallen met ingang van 1 januari 2018 alle rechten.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.
Drachten 19 januari 2017

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2017 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u onderstaand de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2017.

 

Begroting 2017

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Baten

 

 

 

Bijdragen

1.015.000

1.065.000

1.075.264

Giften en Legaten

1.500

2.000

8.426

Collecten

100.500

101.500

103.190

Baten onroerende zaken

61.500

58.500

61.348

Rentebaten en dividenden

8.500

19.000

22.824

Rijks- en fondsensubsidies

0

0

256.585

Overige opbrengsten

83.400

82.500

140.852

Som der baten

1.270.400

1.328.500

1.668.489

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

748.000

763.000

726.104

Huisvestingskosten

230.500

214.500

553.439

Organisatiekosten

131.000

141.000

124.001

Plaatselijke Pastorale arbeid

112.600

133.000

135.760

Kerkelijke arbeid elders

88.500

92.000

94.025

Financiële lasten

2.500

3.500

4.750

Overige lasten

6.000

5.000

11.790

Som der lasten

1.319.100

1.352.000

1.649.869

Saldo van baten en lasten

-48.700

-23.500

18.620

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen regulier

-1.000

-11.000

34.366

Resultaat na onttrekking en toevoeging reguliere fondsen en voorzieningen

-49.700

-34.500

52.986

Saldo bijzondere baten en lasten

19.800

25.500

-41.041

Onttrekking/toevoeging fondsen en voorzieningen via bijzondere baten en lasten

-13.300

-17.000

27.304

Totaal resultaat na onttrekking en toevoeging fondsen en voorzieningen

-43.200

-26.000

39.249

Resultaat begraafplaatsen

18.500

15.500

21.786

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com