Uit de Classisvergadering van 18 mei 2016
In de opening kwam naar voren dat we ons open dienen te stellen voor de Heilige Geest, die ons in beweging wil zetten om te bouwen aan de toekomst door ons geloof te belijden met daden.
Het Breed Moderamen heeft van de WGP Beetsterzwaag een brief ontvangen over de (te) hoge werkdruk van parttime predikanten. Gemeenten dienen hier goed oog voor te hebben en indien nodig op te anticiperen. Hetzelfde geldt ook voor kerkelijke werkers aldus de vergadering.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van ds. Mol als vicevoorzitter en ds. Van de Lagemaat als scriba.

Er worden geen vragen gesteld over de jaarrekening 2015, de kascontrole was in orde en decharge is verleend.

Vanuit de Synode worden een 5-tal punten aangehaald door da. Pronk: nieuwe scriba, vervolg Kerk 2025, beleidsplan dienstenorganisatie “Dichtbij het hart” met o.a. een sociaal plan voor uit de dienstenorganisatie vertrekkende gemeenteadviseurs (50 fte) per 1-1-2017, voorstel bijzondere betrekkingen t.a.v. kleinere gemeenten en uitnodiging van pas afgestudeerde predikanten. 25 van deze pas afgestudeerde predikanten kwamen in de Synodevergadering aan het woord om te vertellen over hun beweegredenen om te kiezen voor het vak. Deze veelal ontroerende verhalen gaven veel hoop voor de toekomst. Iedereen wordt van harte aanbevolen om nadere details na te lezen op de site van PKN, waar o.a. een filmpje van de nieuwe scriba is te vinden.

De Classis feliciteert Drachtster Compagnie met hun naamswijziging in Protestantse Gemeente. Ook wordt dhr. Van Heijningen, kerkelijk werker in de Hervormde kerk van Wijnjewoude,  gefeliciteerd met zijn hernieuwde preekconsent (volle rechten in de hele Classis). In Tijnje Terwispel is ds. Van der Leij bevestigd en ook daarvoor de felicitaties van de Classis.

Ouderenwerker dhr. Jan Lenze van der Wal uit Wijnjewoude is vertrokken en ook in Drachten West is Ellie de Rover als kerkelijk werker vertrokken.

Tijdens de rondvraag wordt besloten om de gemeentelijke bijdrage te verlagen en dat er uitstel wordt aangevraagd voor de consideratie t.a.v. wijzigingen in de kerkorde, omdat de deadline voor de volgende vergadering is.

De volgende vergadering is op dinsdag 11 oktober 2016 in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag.

Na de pauze presenteert ds. Jonker “De Gemeentemonitor”, die hij samen met drs. De Jonge heeft ontwikkeld. Deze monitor biedt gemeenten kansen om door samenwerking gezamenlijk te bouwen aan de toekomst. De monitor geeft gemeenten zicht op haar eigen profiel en op welke onderdelen samenwerking met omliggende gemeenten het meest kansrijk is. Het idee is om successen en andere positieve zaken te benadrukken door op een goede manier samen te werken en geen energie meer te steken in onhaalbare kaarten. Met z’n allen, o.l.v. de onmisbare Heilige Geest, de opwaartse spiraal onderhouden en te versterken en hier enthousiaster en gemotiveerder van worden.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com